Oppfølging etter hjertekirurgi

Hvordan kan bedre oppfølging av nyopererte gi færre re-innleggelser?

Pasienter som har gjennomgått hjertekirurgi i form av aortaklaff-operasjon, blir hyppig re-innlagt etter utskrivning fra sykehuset. Oslo Universitetssykehus får støtte av Bergesenstiftelsen til et treårig Phd-prosjekt som skal undersøke hvordan bedre oppfølging av pasientene etter utskrivning kan redusere behovet for at pasientene må legges inn på nytt. Mange nyopererte sliter med angst og depresjon etter å ha blitt hjerteoperert. Nå vil sykehuset undersøke effekten av enkel tilgang på informasjon for hjertepasientene. Prosjektet skal etablere en døgnbemannet telefonkontakt med spesialisert kompetanse som pasientene kan kontakte den første måneden etter at de er skrevet ut.

Prosjektet støttes i første omgang med kr.650 000,-