Redningsselskapet fikk støtte til bygging av en ny miljøvennlig redningsbåt. Båten blir åtte meter, og vil fungere godt i kystnære omgivelser, skjærgård og trange farvann. Den nye redningsbåten vil være et viktig støttefartøy på stasjoner som har større redningsskøyter operert av fast mannskap. Et av miljøbidragene er dermed at den nye båten vil avlaste bruk av de større redningsskøytene, i tillegg til at den vil kunne gå på elektrisk motor. Redningsbåten planlegges å være klar til bruk i løpet av 2022.

Vitenskapens bidrag til grønn omstilling

Det Norske Videnskaps-Akademi formidler forskningsbasert kunnskap til offentligheten, og til norske myndigheter. I fjerde tildelingsrunde 2021 fikk Vitenskapsakademiet støtte til å etablere en tverrfaglig foredragsserie i løpet av 2022. Den vil bestå av foredrag og diskusjonsmøter om vitenskapens bidrag til bærekraftig omstilling av det norske samfunnet. Foredragsserien vil være åpen for alle, både i akademiets lokaler i Oslo og for de som vil følge serien på internett. Målet til Vitenskapsakademiet er å påvirke sentrale aktører i Norge til å reflektere rundt og ta i bruk relevant og oppdatert kunnskap. Prosjektet vil sette søkelys på konkrete klima-og miljøtiltak. Serien vil vise hvordan forskning kan bidra med bærekraftige løsninger på tvers av flere fagdisipliner, fremfor å diskutere generelle problemstillinger.

Konservering av Munch-malerier

KODE Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen skal gjennomføre konservering av hele sin samling av Munch-malerier (42 malerier). Arbeidet vil bestå i strukturell behandling, stabilisering og estetisk behandling, i tillegg til forbedret innramming for best mulig sikkerhet. Konserveringen skal foregå i tilpassede lokaler (KODE 4), hvor det også vil tilrettelegges for formidling til publikum av prosessen. KODE forvalter den tredje største Munch-samlingen i verden. Konserveringsprosjektet er planlagt gjennomført i 2022.

Tiltak for utsatte grupper

De studentdrevne rettshjelpstiltakene i Norge arbeider for å styrke rettssikkerheten til utsatte grupper i samfunnet, og bidrar til at flere får hevdet sin rett. Jussbuss, JURK, Jusshjelpa i Nord-Norge og Jussformidlingen gir gratis juridisk rådgivning til sårbare grupper. Til sammen mottar tiltakene nærmere 20 000 henvendelser hvert år, og gir rettshjelp innenfor en rekke ulike rettsområder av stor velferdsmessig betydning. I tillegg til å gi gratis rettshjelp, jobber de også med rettighetsinformasjon, oppsøkende virksomhet og rettspolitisk arbeid. Tiltakene drives av viderekommende jusstudenter som legger ned et betydelig frivillig arbeid gjennom ett års engasjement.

Et annet tiltak som fikk støtte i fjerde tildelingsrunde er drevet av Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO). De retter sitt arbeid mot etniske minoriteter som sliter med rus og psykiske utfordringer, og fikk støtte til sitt arbeid med å styrke kunnskap om rus, psykisk helse og vold i minoritetsmiljøer. Gjennom informasjon og oppsøkende virksomhet skal de etablere selvhjelpsgrupper, og styrke og lære opp brukerrepresentanter fra de forskjellige minoritetsmiljøene. Søker samarbeider med Foreningen for helhetlig ruspolitikk som har samme tilnærming og mer erfaring med brukermedvirkning, men med en annen målgruppe. MIOs prosjekt har to definerte målgrupper: Foreldre til rusavhengige og minoriteter med rusrelaterte utfordringer.

Hjelp til pårørende

Stiftelsen Fransiskushjelpen fikk støtte til sitt prosjekt Familiehjelperen – et tilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, som er pårørende, altså der en av foreldrene eller omsorgspersonene er alvorlig syk. Frivillige tilbyr praktisk og sosial støtte til disse pårørende barna og ungdommene. Frivillige hjelper til med å opprettholde rutiner og hverdagsaktiviteter, basert på det som er de viktigste behovene i den enkelte familie. Det kan være hjelp til matlaging, følge til barnehage/skole, følge til ulike fritidsaktiviteter, leksehjelp eller lek.

Også Stiftelsen Pårørendesenteret fikk støtte til å opprettholde sitt utvidede lavterskeltilbud for pårørende i alle aldre, Pårørendelinjen, som bemannes av fagpersoner. De har utvidede åpningstider under koronapandemien, og har opplevd stor pågang. En henvendelse til Pårørendelinjen har i snitt fire oppfølgingssamtaler. Disse gjennomføres av fagpersonell. Tilbudet er også støttet av Helsedirektoratet og Helse Vest.

Se oversikt over andre tildelinger i vårt oppdaterte tildelingsarkiv.