Prosjektet Unrestricted er et tredelt pilotprosjekt. Målet er å gi mennesker med alvorlig ryggmargs- og hjerneskade og nedsatt funksjon en bedre hverdag, et nettverk og større muligheter til skolegang, deltakelse i arbeidsmarkedet og fritidsaktiviteter. Dette skal gjøres gjennom å skape nye digitale verktøy, en digital plattform for samhandling, og moderne nettbaserte læringsmoduler og arbeidsverktøy. Prosjektene kalles Unrestricted Art, Unrestricted Learning og Unrestricted Work.

Sunnaasstiftelsen ble i første tildelingsrunde 2021 tildelt støtte til første fase, «Unrestricted Art». Her skal det utforskes hvordan man ved hjelp av AR- og VR-teknologi (augumented reality og virtual reality) kan gi personer med funksjonsnedsettelser mulighet til å skape og formidle digital kunst. Prosjektet skal være en lavterskel introduksjon til VR-verktøy og programvare, og vil bli testet ut på stiftelsens ulike aktivitetssamlinger i løpet av 2021. Erfaringene som gjøres her vil bli tatt med videre i prosjektets kommende faser og utvikling.

Sunnaasstiftelsen er en ideell organisasjon som jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli i stand til å mestre sin livssituasjon og leve gode og aktive liv. Stiftelsens arbeid er landsdekkende og har som innsatsområder aktivitet, forskning og innovasjon.