School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania fikk i tredje tildelingsrunde 2020 støtte til et forskningsprosjekt. Her skal de utvikle valide styrke- og utholdenhetstester for den voksne befolkningen. De ønsker å utvikle slike tester på grunn av det faktum at maksimalt oksygenopptak er den fysiske egenskapen som har størst innvirkning på folkehelse, livskvalitet og levealder. Dagens test er ifølge forskningsmiljøet svært krevende og ubehagelig, da testen gjennomføres med løping med maske til testpersonen er utmattet. En slik tekst egner seg ikke i større kartleggingsstudier av eldre og av overvektige personer.

Hovedformålet med forskningsprosjektet vil være å utarbeide en valid og reliabel gå-test som kan estimere oksygenopptaket hos menn og kvinner på ulike alderstrinn. Prosjektet vil kunne ha praktisk og allmenn nytteverdi. Den kan få betydning for trenings- og kostholdsveiledere på ulike helseinstitusjoner, treningssentre, frisklivssentraler og i bedriftshelsetjenesten som arbeider med kartlegging, forebygging og behandling av typiske livsstilssykdommer. Prosjektet er ledet av Espen Tønnesen, professor i treningsvitenskap, og Thomas A. Haugen, førsteamanuensis i treningsvitenskap. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2022.