James Peter Burgess og Kenneth Pettersen har arbeidet i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og teknologi, og gjennom dette bidratt til å belyse dilemmaer og verdivalg som det liberale samfunn står ovenfor i møte med dagens nye sikkerhetsutfordringer.

Sammen med en rekke andre forskere var Burgess (PRIO) og Pettersen (Universitetet i Stavanger, Senter for risikostyring- og samfunnssikkerhet) en del av det store forskningsprogrammet for samfunnssikkerhet og risiko i regi av Forskningsrådet (SAMRISK). SAMRISK-programmet hadde som formål å øke kunnskap om trusler, farer og sårbarhet, om hvordan uønskede hendelser kan forebygges og krisehåndtering styrkes, samtidig som grunnleggende menneskerettigheter og personvern ivaretas. Forskningsprogrammet ble initiert av Justisdepartementet i 2006 og avsluttet kort tid før 22. juli 2011.

James Peter Burgess har også ledet et internasjonalt forskningsprosjekt knyttet til finanssektoren, der begrepet risiko undersøkes nærmere i lys av finanskrisen.

Kenneth Pettersen har bidratt som forsker i et prosjekt om sikkerheten ved T-bane og annen kollektivtransport i Madrid, Paris, Milano og Berlin.

Prisen var på to millioner kroner og består av en personlig prisdel på kr 150 000 til hver av forskerne, samt midler til skriving og publisering av bøker. Forskerne mottok prisen i et særskilt arrangement i Vitenskapsakademiet 11. april 2013.