J. PETER BURGESS OG KENNETH PETTERSEN

Risiko og sikkerhet

Bergesenprisen 2013 gikk til de to forskerne James Peter Burgess (PRIO) og Kenneth Pettersen (SEROS – UIS) for betydelig innsats innen sikkerhets- og risikoforskning.

I styrets begrunnelse heter det at forskerne tildeles Bergesenprisen ”for sin betydelige innsats på området risiko- og sikkerhetsforskning. Gjennom sin vitenskapelige virksomhet i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og teknologi har de bidratt til å belyse dilemmaer og verdivalg som det liberale samfunn står overfor i møte med dagens nye sikkerhetsutfordringer.”

Sammen med en rekke andre forskere var Burgess (PRIO) og Pettersen (Universitetet i Stavanger, Senter for risikostyring- og samfunnssikkerhet) en del av det store forskningsprogrammet for samfunnssikkerhet og risiko i regi av Forskningsrådet (SAMRISK). SAMRISK-programmet hadde som formål å øke kunnskap om trusler, farer og sårbarhet, om hvordan uønskede hendelser kan forebygges og krisehåndtering styrkes, samtidig som grunnleggende menneskerettigheter og personvern ivaretas. Forskningsprogrammet ble initiert av Justisdepartementet i 2006 og avsluttet kort tid før 22. juli 2011.

J. Peter Burgess har også ledet et internasjonalt forskningsprosjekt knyttet til finanssektoren, der begrepet risiko undersøkes nærmere i lys av finanskrisen.

Kenneth Pettersen har bidratt som forsker i et prosjekt om sikkerheten ved T-bane og annen kollektivtransport i Madrid, Paris, Milano og Berlin

Prisen var på to millioner kroner og består av en personlig prisdel på kr. 150.000,- til hver av forskerne, samt midler til skriving og publisering av bøker. Forskerne mottok prisen i et særskilt arrangement i Vitenskapsakademiet 11. april 2013.

Se www.forskningsrådet.no/samrisk og www.prio.no/sorisk for mer informasjon om forskning på samfunnsrisiko og sikkerhet.