Om Bergesenstiftelsen

SIGVAL BERGESEN D.Y OG HUSTRU NANKI’S ALMENNYTTIGE STIFTELSE

Bergesenstiftelsen ble etablert i 1976. En stiftelse eies av sitt formål. Bergesenstiftelsens formål er å fremme allmennyttige prosjekter. Vi støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper. Styrets oppgave er å sikre at stiftelsen drives effektivt og godt slik at formålet realiseres. Det betyr:

 • At stiftelsens kapital skal forvaltes slik at den gir en trygg og god avkastning
 • At utdelingen av midler skal gå til prosjekter som realiserer formålet
 • At stiftelsen drives på en åpen og tillitsskapende måte

Historien

SKIPSREDER SIGVAL BERGESEN D.Y. BLE FØDT I STAVANGER DEN 27. APRIL 1893. FAMILIEN HADDE TRADISJONER INNENFOR SHIPPING OG NÆRINGSLIV, OG ETTER ENDT HANDELSUTDANNELSE I TYSKLAND, ENGLAND OG FRANKRIKE BEGYNTE HAN I SIN FARS REDERI I 1916.

Sitt eget firma grunnla han i 1935. Rederiet ble etter hvert liggende i Oslo, og i perioden frem til han gikk av i 1976, bygget han opp rederiet som det største i Norge og blant de største og mest solide tankrederier i verden. Rederiet ble ført videre av hans to barnebarn, fetterne Petter G. Sundt og Morten Sigval Bergesen.

For ettertiden vil det særlig være utviklingen av moderne tankfart som vil bli knyttet til navnet Sigval Bergesen d.y. Verdens etterspørsel etter olje økte kraftig i denne perioden, og han var en pionér når det gjaldt å utvikle stadig større og mer avanserte skip for oljefrakt over hele kloden. Samtidig sluttet han skipene på lange certepartier og bidro til en drift som gjorde høykostlandet Norge konkurransedyktig innenfor denne krevende transportvirksomheten.

Sigval Bergesen d.y. hadde også avgjørende betydning for moderniseringen av Rosenberg Mekaniske Verksted i Stavanger. Etter at han overtok Norges Banks aksjer i verftet, ble kapasiteten gradvis utvidet, og til slutt ble verftet i stand til å bygge skip på mer enn 160.000 tonn. Samtidig ble Rosenberg en betydelig økonomisk stimulans for byen og distriktet.

Sigval Bergesen d.y. opprettet Bergesenstiftelsen i 1976. i tillegg bidro han med betydelige donasjoner og gaver, både til medisinsk forskning og en rekke kulturelle og humanitære formål. Sigval Bergesen d.y. døde den 7. mai 1980.

Styret og administrasjonen

Styret

 • Jan-Fredrik Wilhelmsen, styreleder
  Jan-Fredrik Wilhelmsen, styreleder
 • Liv Hege Skagestad
  Liv Hege Skagestad
 • Otto Smiseth
  Otto Smiseth
 • Helene Sundt
  Helene Sundt
 • Tom Bergesen
  Tom Bergesen
 • Christine Sundt
  Christine Sundt
 • Tone Bergesen
  Tone Bergesen

Daglig leder

Vedtekter

§1 OPPRETTELSE

«Sigval Bergesen d.y og hustru Nanki’s almennyttige stiftelse» (som i dag går under navnet «Bergesenstiftelsen») er opprettet av skipsreder Sigval Bergesen d.y. ved gavebrev av 12.november 1976. Stiftelsen er en selvstendig og uavhengig juridisk person.

§2 SETE

Stiftelsen har sitt sete i Oslo.

§3 FORMÅL

Stiftelsen er en veldedig innretning som ikke har erverv til formål. Den skal fremme allmennyttige formål, som vanligvis ikke ivaretas av det offentlige. Den skal i særlig grad tilgodese kulturelle og humanitære oppgaver, samt gjennom stipendier o.l. søke fremmet tilegnelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper. Styret kan under endrede samfunnsforhold o.l. ved enstemmighet oppheve eller supplere disse nærmere angitte oppgaver. Stiftelsen kan også fremme sitt formål gjennom bidrag til andre allmennyttige fond og stiftelser med tilsvarende formål. Stiftelsen tar selv initiativ til realiseringen av formålet. Stiftelsen kan ta imot gaver til samme formål.