Bergesenstiftelsen ble opprettet i 1975, under navnet «Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's Almennyttige Stiftelse». I stiftelsens vedtekter heter det: «Stiftelsen er en veldedig innretning som ikke har erverv til formål. Den skal fremme allmennyttige formål, som vanligvis ikke ivaretas av det offentlige. Den skal i særlig grad tilgodese kulturelle og humanitære oppgaver». Videre står det at stiftelsen skal «søke fremmet tilegnelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper».

Grunnkapitalen til stiftelsen var «kr 4 000 000 som urørlig grunnkapital», og «1000 aksjer i AS Sig. Bergesen d.y. & Co», som var det kontrollerende selskapet i Bergesen d.y.-gruppen, et skipsrederi med hovedsete i Oslo. I 1986, da alle selskapene i rederiet ble fusjonert til ett selskap og børsnotert, solgte stiftelsen sine aksjer i rederiet og fikk styrket sin kapital vesentlig til disposisjon for formålet. I dag forvalter stiftelsen vel én milliard norske kroner.

Kulturelle og humanitære formål

I stiftelsens historie er det blitt tildelt støtte til et bredt spekter av allmennyttige formål. Fellesnevneren har vært og er at tiltakene skal komme samfunnet til gode. Kategorien «kulturelle oppgaver» har gjennom stiftelsens historie omfattet utøvende og skapende kunstnerisk og kulturell aktivitet for et allment publikum i alle aldersgrupper. Støtte har blant annet gått utstillinger, kunstproduksjon, teater, festivaler, konserter, ensembler og orkester. Både institusjoner som museer, frie grupper og enkeltpersoner har mottatt støtte. De siste årene har kulturkategorien også inkludert støtte til dokumentarfilm og sakprosa, som gjerne tar opp humanitære temaer.

Kategorien «humanitære oppgaver» har gjennom stiftelsens historie inkludert støtte til en rekke aktiviteter som rusomsorg, eldreomsorg, fri rettshjelp, ungdomsarbeid, kriminalitetsforebygging, tiltak for straffedømte under og etter soning, utsatte grupper, friluftsaktiviteter, medisinsk utstyr og pasientnær medisinsk forskning.

Drift av stiftelsen

Styret er Bergesenstiftelsens øverste organ. Det har representanter fra to av familiegrenene etter stifteren. I tillegg velges to representanter fra relevante fagmiljø, og ekstern styreleder. Tidligere styreledere har vært Helge R. Myhre (1977-1981), Frithjof Sverre (1982-1983), Gunnar Thommessen (1983-2001) og Jon R. Gundersen (2001-2007). Advokat Jan Fredrik Wilhelmsen overtok fra oktober 2007 frem til juni 2020, og han ble etterfulgt av advokat Per Conradi Andersen i juni 2020.

Fra 1977 til 2012 var advokat Jan Tormundsen forretningsfører for stiftelsen. Grunnet en økt søknadsmengde og ønske om ytterligere representasjon og oppfølging i aktuelle miljøer, besluttet styret i 2012 å ansette Ole Jacob Bull som prosjektleder, og senere daglig leder. Han ble etterfulgt i november 2019 av Karianne Bjellås Gilje som daglig leder i stiftelsen.

Bergesenstiftelsen ble Miljøfyrtårn-sertifisert i august 2020

Bergesenstiftelsen ble, som den første pengeutdelende allmennyttige stiftelsen i Norge, Miljøfyrtårn-sertifisert i august 2020. Stiftelsens styre og administrasjon arbeider for at både intern drift, tildelinger og forvaltning av stiftelsens kapital skal ha konkrete bærekraftsmål og bidra positivt, også i et klima- og miljøperspektiv.

Om stifteren

Skipsreder Sigval Bergesen d.y. ble født i Stavanger den 27. april 1893. Familien hadde tradisjoner innenfor shipping og næringsliv, og etter endt handelsutdannelse i Tyskland, England og Frankrike begynte han i sin fars rederi i 1916. I 1935 grunnla han sitt eget rederi som etter hvert ble liggende i Oslo. I perioden frem til han gikk av i 1976, bygget han opp rederiet til å bli det største i Norge og blant de største og mest solide tankrederier i verden. Rederiet ble ført videre av hans to barnebarn, fetterne Petter G. Sundt og Morten Sigval Bergesen.

Bergesenstiftelsens grunnlegger, Sigval Bergesen d.y. © J. Heiberg, 1954 / BONO

For ettertiden er det særlig utviklingen av moderne tankfart som knyttes til navnet Sigval Bergesen d.y. Rederiet hadde en variert flåte, bestående av tankskip som var kjent under navnet «The Green Tankers». Dette grunnet en karakteristisk grønnfarge på skroget, og burgunderrød på kjølen, kombinert med hvitt, mørkeblått og grått - farger vi i dag har fremkalt fra historien som hovedfarger i stiftelsens visuelle profil.

Sigval Bergesen d.y. gjorde Norge konkurransedyktig innenfor denne avanserte transportvirksomheten. Sigval Bergesen d.y. hadde også avgjørende betydning for moderniseringen av Rosenberg Mekaniske Verksted i Stavanger. Etter at han overtok Norges Banks aksjer i verftet, ble kapasiteten gradvis utvidet, og til slutt ble verftet i stand til å bygge skip på mer enn 160 000 tonn. Samtidig ble Rosenberg en betydelig økonomisk stimulans for byen og distriktet.

Vi skal videre! Sigval Bergesen d.y.

Sigval Bergesen d.y. hadde en sterk tro på enkeltmenneskets innsats. Det er enkeltmennesker som fører samfunnet fremover. Hans motto var «Vi skal videre!». Han bidro også før opprettelsen av en allmennyttig stiftelse med betydelige gaver til medisinsk forskning og til en rekke humanitære og kulturelle formål. På slutten av 1960-tallet begynte han arbeidet med en allmennyttig stiftelse som skulle reflektere dette. Tanken var å gi noe tilbake til det samfunnet som hadde gitt ham trygge rammer og gode muligheter. Han ønsket å skape noe som han mente kunne oppfylle dette også i fremtiden, og som var uavhengig av hvordan forretningene gikk.

12. november 1975 opprettet han ved gavebrev «Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's Almennyttige Stiftelse» - i dag kjent som Bergesenstiftelsen. Stiftelsen skulle eies av sitt formål og forvaltes for evigheten. Sigval Bergesen d.y. døde den 7. mai 1980. Stiftelsen forvaltes videre etter stifterens vilje og med det samme formålet som står i statuttene i gavebrevet.