Bergesensstiftelsens styre beslutter stiftelsens investeringsstrategi. Denne angir en forsvarlig forvaltning av stiftelsens kapital, slik at tilstrekkelig avkastning sikres både på kort og lang sikt. Avkastningen danner grunnlag for tildelinger til allmennyttige formål, i tråd med stiftelsens vedtekter.

I stiftelsesloven § 18 heter det:

«Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.»

Bergesenstiftelsens styre har løpende oversikt over, helhetlig styring av og god kontroll med kapitalforvaltningen i samsvar med stiftelsesloven.

Reviderte retningslinjer i 2020

Bergesenstiftelsens vedtok nye retningslinjer for ansvarlige investeringer i styremøtet 26. mars 2020, i forbindelse med arbeidet for å Miljøfyrtårn-sertifisere stiftelsens virksomhet. I disse retningslinjene heter det blant annet:

«Stiftelsen legger til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, klima-, miljø- og samfunnsmessig forstand», samt at «Bergesenstiftelsen ønsker gradvis å øke eksponeringen til fond som bidrar til å løse bærekraftsutfordringene, inkludert klima- og miljøutfordringer, innenfor dagens avkastningsforventninger.»

Investeringsrådgiver

Bergesenstiftelsen har avtale med en uavhengig investeringsrådgiver, Grieg Investor AS, for bistand med den langsiktige forvaltningen av stiftelsens kapital. Les mer om selskapet på www.grieginvestor.no. Kontaktperson: Rådgiver Tobias Spilling, mobil + 47 913 69 535.