Dette støtter vi:

 • Med «allmennyttige formål» menes at prosjekter og aktiviteter må komme samfunnet og en større allmennhet til gode. Det vil si at søker må oppgi hvilke målgruppe(r) prosjektet vil nå, og hvordan man planlegger å oppnå dette. Det er egne felt for dette i søknadsskjemaet i stiftelsens søknadsportal.
 • Bergesenstiftelsen støtter både mindre og større prosjekter. Se gjerne tidligere tildelinger her.
 • Bergesenstiftelsen støtter også prosjekter som bidrar med ny kunnskap til samfunnet, med vekt på forsknings- og formidlingsprosjekter innen klima, miljø og bærekraft, samt pasientnær medisinsk forskning.


Dette støtter vi ikke – det vil si at søknader om prosjekter/tiltak under disse punktene vil gi administrativt avslag på søknaden:

 • Aktiviteter og prosjekter som allerede er gjennomført i det søknaden styrebehandles (ca. tre måneder etter søknadsfrist – søk derfor i god tid!)
 • Tidligere avslåtte prosjekter uten vesentlige nye momenter
 • Ordinære driftsutgifter (det vil si driftsutgifter som må søkes på nytt hvert år og ikke er direkte knyttet til et avgrenset prosjekt, dvs. fast husleie, faste lønnskostnader mv.)

 • Kommersielle tiltak og aktører
 • Prosjekter utenfor Norge (inkludert bistand)
 • Religiøse formål
 • Parti- og interessepolitiske formål

 • Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, klubbhus, samfunnshus, kulturhus mv.
 • Kulturminnevern (immaterielt og materielt) uten allmennyttig formål og plan for formidling til allmennheten
 • Arkiv- og digitaliseringsprosjekter uten allmennyttig formål og plan for formidling til allmennheten

 • Skjønnlitteratur, festskrift og oversettelser
 • Spillefilm, fiksjonsfilm og serier
 • Musikkinnspilling
 • Scenekunstprosjekter og utstillingsprosjekter uten visningsavtale og bokprosjekter uten publiseringsavtale

 • Private formål som for eksempel studiefinansiering, reisestøtte og hjelpemidler
 • Skoleturer, skole- og studentrevyer og studentfestivaler
 • Instrumenter og utstyr til korps og idrettslag
 • Konkurranser og utdeling av priser


Dette støtter vi normalt ikke – det vil si at søknader om prosjekter/tiltak under disse punktene bør avklares med administrasjonen før en evt. søknad (send henvendelse til post@bergesenstiftelsen.no):

 • Private og lukkede arrangementer og aktiviteter (for eksempel lukkede medlemsaktiviteter for lag, foreninger, kor m.v.)
 • Workshoper for små grupper, intern kursing, kompetanseheving uten allmennyttig formål
 • Podcaster og andre serieproduksjoner
 • Utsmykking og utstyr til idrettsanlegg, klubbhus, samfunnshus, kulturhus mv.
 • Minnesmerker
 • Forsknings- og formidlingsprosjekter uten institusjonell tilknytning


For søkere som tidligere er tildelt støtte (fra og med 1. tildelingsrunde 2022):

Status- eller sluttrapport må være levert i søknadsportalen før ny søknad fra dere kan behandles. Statusrapporten skrives inn i søknadsskjemaet. Manglende rapportering vil gi administrativt avslag på søknaden.


Denne listen ble publisert 27.10.2023, og gjelder fra og med 1. søknadsfrist 2024.

   Til søknadsportal