• Med «allmennyttige formål» menes at prosjekter og aktiviteter må komme samfunnet og en større allmennhet til gode. Det vil si at søker må oppgi hvilke målgruppe(r) prosjektet vil nå, og hvordan man planlegger å oppnå dette. Det er egne felt for dette i søknadsskjemaet i stiftelsens søknadsportal.
 • Bergesenstiftelsen støtter både mindre og større prosjekter. Se gjerne tidligere tildelinger her.
 • Bergesenstiftelsen støtter også prosjekter som bidrar med ny kunnskap til samfunnet, med vekt på forsknings- og formidlingsprosjekter innen klima, miljø og bærekraft, samt pasientnær medisinsk forskning.

Følgende støttes ikke, og vil gi administrativt avslag på søknaden:

 • Aktiviteter og prosjekter som allerede er gjennomført i det søknaden styrebehandles (ca. 2-3 måneder etter søknadsfrist – søk derfor i god tid!)
 • Tidligere avslåtte prosjekter uten vesentlige nye momenter
 • Prosjekter utenfor Norge (inkludert bistand)
 • Private formål som for eksempel studiefinansiering, reisestøtte og hjelpemidler
 • Grunnforskning og forskningsprosjekter uten institusjonell tilknytning
 • Skoleturer, skole- og studentrevyer, og studentfestivaler
 • Skjønnlitteratur, festskrift og oversettelser
 • Arkiv- og digitaliseringsprosjekter uten formidlingsplan
 • Spillefilm, fiksjonsfilm
 • Konkurranser og utdeling av priser
 • Kommersielle tiltak og aktører
 • Religiøse formål
 • Parti- og interessepolitiske formål

Følgende støttes normalt ikke:

 • Løpende driftsutgifter (det vil si driftsutgifter som må søkes på nytt hvert år og ikke er direkte knyttet til et avgrenset prosjekt)
 • Musikkinnspilling
 • Scenekunstprosjekter uten visningsavtale
 • Utstillingsprosjekter uten visningsavtale
 • Bokprosjekter uten publiseringsavtale
 • Instrumenter og utstyr til korps og idrettslag
 • Private og lukkede arrangementer og aktiviteter (for eksempel lukkede medlemsaktiviteter for lag, foreninger, kor m.v.)
 • Workshoper for små grupper, intern kursing, kompetanseheving uten allmennyttig formål
 • Innkjøp og drift av kirkeorgel
 • Minnesmerker
 • Kulturminnevern uten allmennyttig formål og plan for formidling til allmennheten
 • Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og kulturhus m.v.

Denne listen ble publisert 15.12.2021, og gjelder fra og med 1. søknadsfrist 2022.

   Til søknadsportal