• Du må registrere deg som bruker for å kunne logge inn og bruke søknadsportalen. Du registrerer deg personlig først, og brukernavnet (e-postadressen) som registreres vil bli Bergesenstiftelsens kontaktadresse for søknaden.
  • Det er veiledning og hjelpetekster i det elektroniske søknadsskjemaet, og vi anbefaler å lese disse.
  • Prosjektene vi støtter er som oftest et spleiselag mellom flere finansieringskilder. Vi anbefaler våre søkere å orientere seg om andre stiftelser og offentlige og private muligheter for å realisere prosjekter, for eksempel hos Stiftelsesforeningen eller i Legathåndboken.
  • Det er mulig å søke om støtte flere ganger, men sluttrapport eller statusrapport fra eventuelle tidligere tildelinger (f.o.m 2020) må være innsendt før man kan søke med nytt prosjekt. Søknader innvilget fra og med 2022 leverer sluttrapport i søknadsportalen. Søknader innvilget i 2020 og 2021 sender en kort sluttrapport på e-post til post@bergesenstiftelsen.no.
  • Det er kun mulig å søke på et tidligere avslått prosjekt dersom prosjektet har nye momenter. Kontakt gjerne administrasjonen via «Henvendelse til saksbehandler» i søknadsportalen for en vurdering av om de nye momentene åpner for ny søknadsbehandling. Hvis ja sendes en oppdatert søknad til ordinær søknadsfrist, der de nye momentene og endringene kommer tydelig frem.
    Til søknadsportal