• Alle søkere som har fått tildeling må fylle ut et skjema for utbetaling i søknadsportalen. Skjemaet ligger under «Mine oppgaver».
  • Fra du anmoder om utbetaling og til utbetalingen er på konto, kan det ta 2 til 3 uker.
  • Tildelingsbrev inneholder av og til informasjon om vilkår for tildelingen. Det kan være krav om for eksempel fullfinansiering, visningsavtale, publiseringsavtale eller liknende. Bekreftelse på at vilkår er oppfylt, må legges ved utbetalingsanmodningen.

Omdisponering av støttebeløp

  • Tildelt støttebeløp til et prosjekt kan ikke uten videre brukes til andre prosjekter.
  • Hvis prosjektet blir vesentlig endret etter at søknaden er sendt inn, kan du søke om omdisponering av støttebeløpet.
  • Søknad om omdisponering må sendes skriftlig gjennom søknadsportalen. Dette skjemaet finnes under «Andre valg».
  • Bergesenstiftelsen kan kreve støttebeløpet refundert dersom prosjektet ikke gjennomføres i tråd med det som er oppgitt i opprinnelig søknad, eller i søknad om omdisponering.
      Til søknadsportal