• Utbetalingsanmodningen er et skjema som fylles ut i søknadsportalen. Skjemaet ligger under «Åpne oppgaver».
  • Fra du anmoder om utbetaling og til utbetalingen er på konto, kan det ta ca. tre uker.
  • Utbetalingsanmodningen er søkers bekreftelse på at prosjektet som er tildelt støtte blir gjennomført. Tildelingsbrev inneholder av og til informasjon om vilkår for tildelingen. Det kan være krav om for eksempel fullfinansiering eller liknende. Bekreftelse på at vilkår er oppfylt, må da legges ved utbetalingsanmodningen.

Omdisponering av støttebeløp

  • Tildelt støtte til et prosjekt kan ikke uten videre brukes til andre prosjekter.
  • Hvis prosjektet blir vesentlig endret etter at søknaden er sendt inn, kan du søke om omdisponering av støttebeløpet.
  • Søknad om omdisponering må sendes skriftlig i søknadsportalen. Dette skjemaet finnes under «Andre valg».
  • Bergesenstiftelsen kan kreve støttebeløpet refundert dersom prosjektet ikke gjennomføres i tråd med det som er oppgitt i opprinnelig søknad, eller i søknad om omdisponering.
    Til søknadsportal