• Alle søkere som har fått tildeling må fylle ut et skjema for utbetaling i søknadsportalen. Skjemaet ligger under «Mine oppgaver».
  • Fra du anmoder om utbetaling og til utbetalingen er på konto, kan det ta 2 til 3 uker.
  • Dersom det informeres om vilkår for tildelingen (f.eks. fullfinansiering, visningsavtale, forlagsavtale eller liknende) i tildelingsbrevet, må bekreftelse på dette legges ved.
  • Bergesenstiftelsen kan kreve støttebeløpet refundert dersom prosjektet ikke gjennomføres i tråd med opprinnelig plan.

Omdisponering av midler

  • Tildelte midler til et prosjekt kan ikke uten videre omfordeles til andre prosjekter.
  • Hvis prosjektet blir betydelig forandret fra prosjektbeskrivelsen som ble sendt inn i søknaden, kan du søke om omdisponering av midlene.
  • Søknad om omdisponering må sendes skriftlig gjennom søknadsportalen. Dette skjemaet finnes under «Andre valg».
      Til søknadsportal