• Kan det søkes støtte til flere prosjekter samtidig?

  Ja, men vi anbefaler å prioritere, da samme søker sjelden tildeles støtte til flere prosjekter i samme søknadsrunde.

 • Er det mulig å sende inn en ny søknad før et tidligere støttet prosjekt er ferdig gjennomført?

  Ja, men vi ønsker at du samtidig med ny søknad sender inn en statusrapport for prosjektet som er pågående.

 • Skal det skattes av en tildeling fra Bergesenstiftelsen?

  Prosjektstøtte kan være å regne som næringsinntekt. Alle mottakere av tildelinger må selv kontakte sin regnskapsfører eller Skatteetaten for å avklare hvordan prosjektstøtten skal rapporteres. Reelle utgifter er ofte fradragsberettiget.

 • Er det mulig å søke på samme prosjekt flere ganger, selv om man har fått avslag?

  Det er kun mulig å søke på et tidligere avslått prosjekt dersom prosjektet har nye momenter. Send gjerne en e-post til post@bergesenstiftelsen.no for en avklaring på om de nye momentene åpner for ny søknadsbehandling. Hvis ja sendes en oppdatert søknad i søknadsportalen til ordinær søknadsfrist, der de nye momentene og endringene kommer tydelig frem. Presiser i søknaden at du har søkt om støtte til prosjektet tidligere.

 • Hva vektlegges når Bergesenstiftelsen vurderer en søknad?

  Søknaden må gjøre det tydelig at prosjektet er gjennomtenkt og gjennomførbart, og at det faller innenfor Bergesenstiftelsens formål. Vi vurderer prosjektets kvalitet og relevans ut fra stiftelsens formål, søkers og evt. samarbeidspartneres kvalifikasjoner og om søknaden er fra et relevant søkermiljø ut fra stiftelsens formål (eks. støtter vi ikke kommersielle aktiviteter. Se også mer om hva vi støtter og ikke støtter her).

  Bergesenstiftelsen mottar mange søknader, og må prioritere mellom mange gode prosjekter. Et godt sammendrag anbefales, med svar på spørsmål som: Hvem søker? Hva går prosjektet det søkes støtte til kort fortalt ut på? Hvem er målgruppe og samarbeidspartnere? Hvordan skal prosjektet finansieres? Når, hvor og hvordan skal prosjektet gjennomføres?

 • Hvor mye kan man søke om?

  Vi støtter prosjekter med alt fra kr 10 000 til flere hundre tusen. Se også nedenfor - det er positivt med flere finansieringskilder i prosjekter. Gjør noen søk i tidligere tildelinger for å få et inntrykk av hva stiftelsen tidligere har tildelt.

 • Bør man søke flere steder?

  Bergesenstiftelsen ser positivt på at prosjekter har flere finansieringskilder. Andre stiftelser og legater kan du blant annet finne informasjon om hos Stiftelsesforeningen og i Legathåndboken.

 • Hvordan logger jeg meg inn i søknadsportalen?

  Du logger deg inn i søknadsportalen her.

 • Når får jeg svar på søknaden?

  Alle som søker støtte vil få svar i søknadsportalen og varsel på e-post så raskt som mulig etter besluttende styremøte, uavhengig av om søknaden blir innvilget støtte eller ikke. Besluttende styremøte er ca 2 måneder etter søknadsfristen du sendte inn til. Du finner informasjon om søknadsfrister og behandlingstid under Søk støtte. Det er med andre ord ikke nødvendig å kontakte oss på e-post eller telefon om søknadsbehandling, søknadsprosess eller svardato. Vi minner om at Bergesenstiftelsen ikke behandler eller støtter prosjekter som er gjennomført i det søknaden styrebehandles, og man må derfor søke i god tid før prosjektet skal gjennomføres.

 • Hva slags bilder kan legges ved søknaden?

  Bilder som illustrerer prosjektet og eventuelt søker. Bildene skal være klarert for publisering på Bergesenstiftelsens nettsider dersom prosjektet tildeles støtte, og inneholde korrekt kreditering i filnavn. Vi tar imidlertid alltid kontakt før vi legger ut bilder.

Til søknadsportal